حداقل ۷ نفر از جمله چند کودک در حمله هوایی به یک زمین بازی در منطقه تیگری اتیوپی کشته شدند.