همزمان با ورود نمایندگان به مجلس عراق برای انتخاب رئیس جمهور این کشور منطقه سبز بغداد مورد حمله موشکی قرار گرفت.