امیر علی‌اکبری با کمک علیرضا استکی روزهای جدیدی را شروع کرده و این بار به سنگاپور می‌رود تا دومین برد پیاپی خود را به دست بیاورد.