رسانه های صهیونیست از حمله شهرک نشینان صهیونیست به «ایتمار بن گویر» وزیر تندرو صهیونیست درپی عملیات شهادت طلبانه شامگاه جمعه در قدس اشغالی خبر دادند.