منابع صهیونیست از هک شدن پایگاه اینترنتی کنست خبر دادند.