منابع رسانه ای امروز از وقوع حمله سایبری به پارلمان اروپا خبر می دهند.