منابع خبری از حمله سایبری به سایت خطوط هوایی ترکیه خبر دادند.