منابع امنیتی عراق از حمله راکتی به سفارت آمریکا در منطقه سبز بغداد خبر دادند.