دو کاروان لجستیکی ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا در بابل و المثنی هدف انفجار بمب قرار گرفتند.