یک کاروان نظامی لجستیک متعلق به نظامیان آمریکایی در استان الدیوانیه عراق هدف حمله عوامل ناشناس قرار گرفت.