منابع عراقی از هدف قرار گرفتن سه کاروان لجستیک نظامیان آمریکایی در استان‌های حله و ناصریه واقع در مرکز عراق خبر دادند.