منابع محلی در شهر بیرمنگهام انگلیس اعلام کردند یک زن جوان در مقابل دیدگان وحشت زده مردم در مرکز بزرگ خرید این شهر، هدف ضربات کارد قرار گرفت و غرق در خون شد.