منابع عراقی از هدف قرار گرفتن یک کاروان لجستیک نظامیان آمریکا در دیوانیه خبر دادند.