چهار دزد مسلح با حمله به خانه این مهاجم گابنی، قفل‌ها را شکستند و دست او و همسرش را بستند. این دزد‌ها که صورت خود را پوشانده بودند پس از کتک زدن اوبامیانگ، حدود یک ساعت این بازیکن و همسرش را دست‌بسته نگه داشتند.