رئیس اجرایی اتحادیه اروپا از درخواستها برای اصلاحات در نحوه عملکرد و تصمیم گیری در این بلوک حمایت کرد.