وزیر دفاع ترکیه با حضور در مرزهای جنوبی ترکیه، در بخش هایی از مرز وارد سوریه شده و به بررسی وضعیت پرداخت.