رهبر یکی از گروه‌های اصلی مخالف دولت هند خواستار قرنطینه کل کشور شد.