تعداد مهاجران ثبت شده در ۸ ماه نخست سال جاری میلادی (بیش از ۱۶۰ هزار) بیش از کل مهاجران در سال گذشته (۱۳۳ هزار مهاجر) است.