مقامات محلی و منابع رسمی تأیید کردند که حداقل ۱۱ نفر در حمله افراد مسلح در شمال نیجریه کشته شدند.