تعداد پرونده هایی که بنجامین مندی در آن نقش داشته است به ۱۰ مورد رسیده و این بازیکن فوتبال با حبس از ۵ سال تا ابد مواجه است.