تغییرات آب‌وهوایی باعث موج گرمای جهانی شده است و کشورها باید به سرعت خود را با آن سازگار کنند.