تبعات و پیامد‌های این بحران برای نظام بین الملل را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا تاثیرات عمده‌ای روی سیاست بین الملل خواهد داشت؟ آیا منجر به تضعیف نظم بین الملل لیبرال یا فروپاشی آن خواهد شد؟ در مقابل ممکن است جنگ روسیه علیه اوکراین، منجر به همگرایی بیشتر غرب و بازآرایی ناتو و همگرایی اعضای آن شود؟ تاثیر این بحران بر روابط غرب با چین و مسکو و پکن چه خواهد بود؟