رییس جمهور روسیه از جنگنده جدید نیروی هوایی ارتش این کشور رونمایی خواهد کرد.