براساس یک گزارش، وزارت دفاع آمریکا تحویل هواپیماهای جنگنده نسل پنجم اف-۳۵ به واحدهای ارتش را پس از اینکه متوجه شد یک قطعه آنها با استفاده از مواد چینی ساخته شده است، موقتاً متوقف کرده است.