جمهوریخواهان کمیته امنیت داخلی مجلس نمایندگان آمریکا از کاخ سفید خواستند “وضوحی قطعی” در راهبردش برای مقابله با تهدیدات حزب کمونیست چین که به تضعیف تسلط آمریکا متهمش کردند، ارائه کند.