در ۳ دهه آینده بیش از نیمی از افزایش جمعیت جهان تنها در ۸ کشور متمرکز خواهد بود و در برخی کشور‌ها نیز جمعیت تا بیش از ۲۰ درصد کاهش خواهد یافت.