در ساعات گذشته، جزئیاتی از توافق احتمالی هسته ای در رسانه های مختلف داخلی و خارجی منتشر شده است. جزئیاتی که نه تایید و نه تکذیب شده اند  و به نظر می رسد چندان دور از واقعیت نیست. در همین رابطه، امروز جمعه جزئیائی از فرایند مذاکرات میان ایران و گروه ۴+۱ به نقل از علی باقری مذاکره کننده ارشد ایران در مذاکرات هسته ای در فضای مجازی منتشر شده است.