به خاطر وجود چند طناب دار ساخت تأسیسات شرکت آمازون در ایالت کانکتیکات آمریکا متوقف شده است.