برندگان نوبل اقتصاد ۲۰۲۲ انتخاب شدند. بن برنانکه آمریکا، داگلاس دایموند و فیلیپ دیبویچ به عنوان برندگان نوبل اقتصاد ۲۰۲۲ انتخاب شدند. هر سه برنده نوبل اقتصاد امسال نیز آمریکایی هستند.