تیم وکلای هرد بر اساس حقایق کشف شده تکمیلی، اسنادی را در دادگاه ویرجینیا ثبت کردند. آن‌ها ادعا می‌کنند که دو نفر با نام خانوادگی مشابه در خانه‌ای در ویرجینیا، جایی که احضاریه هیات منصفه در ماه آوریل به آن ارسال شد، زندگی می‌کردند. این احضاریه برای فردی ۷۷ ساله در نظر گرفته شده بود، اما در عوض یک شخص ۵۲ ساله در دادگاه و در هیات منصفه حضور یافت.