نخست‌وزیر انگلیس گفته یکی از شعار‌هایی که رئیس‌جمهور آمریکا برای خودش انتخاب کرده نخستین بار توسط او مورد استفاده قرار گرفته است.