وزارت خارجه ارمنستان از جامعه بین المللی خواست تا باکو را وادار به رعایت آتش بس کند.