ایالات متحده حکمتی را متهم کرده که در زمان حضور در ایران «اطلاعات محرمانه ای از آمریکا را در اختیار ماموران آن کشور» قرار داده است.