رسانه های اروپایی روز یکشنبه از جاسوسی آمریکا از سیاستمداران ارشد اروپا از جمله صدراعظم آلمان با کمک دستگاه اطلاعاتی دانمارک خبر دادند.