مناطق مختلف چین تحت تاثیر طوفان شدید دریایی و جاری شدن سیل قرار گرفته است.