ثروت سرنا ویلیامز که به تازگی از تنیس خداحافظی کرده فاش شد.