منابع محلی در ایالت کلرادو از وقوع تیراندازی در یک فروشگاه در شهر بولدر خبر دادند.