به دنبال افزایش سلسله تیراندازی های خشونت آمیز در جامعه آمریکا این بار پلیس این کشور از تیراندازی دو تن در پارکینگ دبیرستانی در حومه دنور خبر داد.