منابع عبری زبان از تیراندازی به سمت یک دستگاه اتوبوس اسرائیلی در محله شیخ جراح در قدس اشغالی خبر دادند.