هنگامی که زمان آن برسد و پسرم چارلز به پادشاهی برسد، بر این نکته واقف هستم که شما (مردم) همان حمایتی را که از من داشته‌اید، از او و همسرش، کاملیا، خواهید داشت.