در همین حال خبرگزاری تسنیم نیز نوشته که برنز چند روز قبل بغداد را ترک کرده بود و حضور او در بغداد همزمان با حضور مقام ایرانی نبوده است.