مقام طالبان در مورد دیدار با ظریف توییتی منتشر کرد‌.