«تونی بلر»، نخست وزیر اسبق انگلیس از حمله مداوم به قطر در جریان میزبانی جام جهانی به بهانه حقوق همجنس گرایان انتقاد و تأکید کرد که این مسابقات آغاز شده و باید از کشوری که میزبان بزرگترین رویداد در تاریخ خود است قدردانی کرد.