بزرگترین محموله مواد مخدر تاریخ آلمان کشف و توقیف شد.