مذاکرات وین که با سفر نماینده کشورمان از دو روز پیش از سر گرفته شد به طور ناگهانی متوقف شد.