رئیس جمهوری قزاقستان گفت: بیست هزار دزد به شهر آلماتی حمله کردند.