دفتر ریاست جمهوری تونس درباره خبر‌های مربوط به سوء قصد به جان رئیس جمهور این کشور توضیحاتی را ارائه کرد.