کاخ ریاست جمهوری روسیه و وزیر خارجه این کشور ادعا‌ها مبنی بر موضع جنگ طلبانه مسکو در انتقال نیرو و تجهیزات به مرز اوکراین را رد کردند.