پاپ فرانسیس یکشنبه شب گفت که کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید در قبال مهاجران سیاست همکاری و کمک را در پیش بگیرند و مسئولیت پذیر باشند.