شفقنا- روزنامه لبنانی الجمهوریه گزارش داد که رایزنی های خارجی در مورد پرونده دولت لبنان به پیشنهاد فرانسه در قالب توصیه به سعد الحریری، نخست¬وزیر مکلف لبنان به هدف تسریع در تشکیل کابینه منتهی شده است.